Exam24h BOT

Exam24h BOT là hệ thống BOT Messenger của Exam24h. Bạn có thể hỏi phương trình Toán học, Phương trình Hóa học, Công thức hóa học...

Hỏi Phương trình hóa học

Để hỏi thông tin phương trình hoá học, bạn sử dụng cấu trúc như sau: ?pthh Chất tham gia (cách nhau dấu ',') -> Chất sản phẩm (cách nhau dấu ','). Ví dụ: ?pthh Ag2O,H2->Ag

Hỏi Phương trình Toán Học

Để tìm nghiệm phương trình, bạn sử dụng cấu trúc như sau: ?gpt hàm số. Ví dụ ?gpt x^2-4=0. Nghiệm hiển thị ở dạng Latex, hãy sử dụng máy tính để xem.

Hỏi Công thức Hóa Học

Để hỏi thông tin công thức hoá học, bạn sử dụng cấu trúc như sau: ?cthh Công thức hoá học. Ví dụ: ?cthh NaOH

Last updated